Tieto­suoja­seloste Karelia­hoiva Oy

1. Rekisterin­pitäjä

Nimi: Kareliahoiva Oy
Y-tunnus: 3296808-3
Osoite: Ukko-ollintie 35
Postinumero: 80330
Postitoimipaikka: Reijola
Puhelinnumero: 040 9101969
Sähköpostiosoite: info@kareliahoiva.fi

2. Rekisteri­asioita hoitava henkilö

Nimi: Maija Korhonen
Puhelinnumero: 0409101969
Sähköposti: info@kareliahoiva.fi

3. Tieto­suoja­vastaava

Nimi: Maija Korhonen
Puhelinnumero: 0409101969
Sähköposti: info@kareliahoiva.fi

4. Henkilö­tietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee yrityksen henkilöstön lisäksi kirjanpitäjä TiliSatu Oy.

5. Rekisterin käyttö­tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan eli rekisteröidyn palveluiden järjestäminen, suunnittelu, toteutus, seuranta sekä laskutus. Keräämme lisäksi henkilötietoja myyntiä sekä markkinointia ja yrityksen toiminnan ja palveluiden kehittämistä varten. Rekisteröityä informoidaan henkilötietojen käsittelystä ja sen laajuudesta. Kareliahoivan palveluiden käytön edellytyksenä on tämän tietosuojaselosteen mukaisten henkilötietojen käsittelyn hyväksyminen, joten toivomme asianomaisten lukevan tämän tietosuojaselosteen tarkasti.

6. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Kareliahoiva käsittelee henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti sekä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi, luottamuksellisesti ja turvallisesti. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten sekä kerättävä vain tarpeellinen määrä tarkoitukseen nähden. Henkilötiedot päivitetään tarvittaessa, epätarkat ja virheelliset tiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

7. Rekisterin tieto­sisältö

Keräämme asiakkaan sekä tilaaja-asiakkaan perus-ja yhteystietoja kuten, etu ja sukunimi, sähköpostiosoite, lähiosoite, kieli, syntymävuosi, sukupuoli sekä puhelinnumero. Tarkempia yksilöintitietoja eli syntymäaika ja henkilötunnus keräämme asiakkaan kanssa tehtävää palvelusuunnitelmaa varten. Palvelusopimus on vaatimus arvonlisäverotonta myyntiä varten. Palvelusopimukseen kirjataan myös palvelun kannalta oleellisia hyvinvointi sekä terveystietoja ja näiden tietojen käsittely perustuu aina rekisteröidyn suostumukseen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot mahdollisista sairauksista, mahdollisista muistivaikeuksista, liikuntakyvystä, aistirajoitteista sekä yleistiedot lääkityksistä ja allergioista.

8. Tietojen säilytys­aika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

9. Säännön­mukaiset tieto­lähteet

Henkilötietoja saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä sekä hänen omaiseltaan. SiunSoten palveluseteliasiakkaiden kohdalla myös SiunSotelta. Rekisteröidyltä tietoa kerätään eri kanavia pitkin. Rekisteröity luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi verkkolomakkeella, sähköpostilla, tekstiviestillä, puhelussa, sosiaalisen median palveluiden viestillä tai fyysisessä tapaamisessa. Rekisteröity luovuttaa myös henkilötietoja asiakassuhteita hoidettaessa, palvelusopimusta laadittaessa sekä varsinaisen palvelutapahtuman aikana.

10. Henkilö­tietojen vastaan­ottajat

Jaamme henkilötietoja Kareliahoivan sisällä vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen palveluiden suorittamiseksi ja kehittämiseksi. Henkilötietoja luovutetaan työntekijöille. Ennen tietojen luovuttamista työntekijöiden kanssa tehdään kirjallinen sopimus salassapitovelvollisuudesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan jakaa asiakkaan omaiselle tai muulle asiakkaan määrittämälle henkilölle asiakkaan suostumuksella.

11. Säännön­mukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talous­alueen ulko­puolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12. Automaattinen päätöksen­teko

Ei automaattista päätöksentekoa.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kirjallisen pyynnön yhteydessä voimme tarvittaessa pyytää henkilöllisyyden todistamista.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.